مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۰۱

نظرسنجی کنفرانس ملی بازاریابی و برندسازی

10cd27dfc41c920e782b3543d2272424.jpg
طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و برندسازی  نظر سنجی به عمل آمده در این کنفرانس رعایت زمانبدی بیشتر نمره را به خود اختصاص داد . طبق آمار به دست آمده رعایت زمانبدی و نظم با کسب 9.51 از 10 امتیاز به عنوان اولین شاخصه این کنفرانس شناخته شده و سخنرانی جناب آقای دکتر روستا با کسب امتیاز 9.28 در مرحله دوم قرار گرفت . برخورد عوامل اجرایی با کسب امتیاز 9.22 در جایگاه سوم قرار گرفتند . اجرا مجری با کسب امتیاز 9.11 اطلاع رسانی با کسب امتیاز 8.75 ، پذیرایی با کسب امتیاز 8.28 دکتر اخلاصی با کسب امتیاز 8.21 علی پاکزادیان با کسب 7.23 توانستند امتیاز های مطلوبی را کسب نمایند . این امتیاز ها در حد استاندارد های اروپایی می باشد . شایان ذکر است امتیاز ها از 10 محاسبه گردیده است .