مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۸/۰۵

نهایی شدن کنداکتور کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

بنابر اعلام دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان اقدامات نهایی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر کنفرانس در حال انجام است و مراحل نهایی خود را طی میکند . درهمین راستا جدول زمان بندی کنفرانس تهیه شده و به تصویب دبیرخانه و هیئت علمی کنفرانس رسیده است . طبق کنداکتور اعلامی شایسته است شرکت کنندگان گرامی جهت جلوگیری از تجمع ورفاه هرچه بیشتر حال خود از ساعت هشت صبح به محل برگزاری کنفرانس (مرکز همایش های بین المللی نیایش)به منظور پذیرش حضور به هم رسانند . زمان شروع رسمی کنفرانس نیز ساعت 9 صبح خواهد بود.جدول زمان بندی کنفرانس در فایل پیوست موجود میباشد.
برنامه زمان بندی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان