مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۲۰

اولین ویژه نامه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

اولین شماره خبرنامه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان منتشر شد. به نقل از دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان، این دبیرخانه در راستای احیای سیاست های پیشین خود مبنی بر آگاهی رسانی به حاضرین در کنفرانس های زنجیره ای بازاریابی و ارج نهادن به مقام شامخ مشتریان، اقدام به گردآوری مطلب و تهیه نخستین خبرنامه سمینار مذکور کرده و آن را در اختیار مخاطبین خود قرار داده است.
اولین ویژه نامه کنفرانس ملی بازارایابی و مدیریت مشتریان