مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۱۶

برترین های ایران زمین در باشگاه مدیران موفق

کنفرانس های ملی زنجیره ای در حوزه بازاریابی با هدف ارتقاء سـطـح دانش در این حــوزه توســط شـرکت مبنا مـدیــران در حال بــرگــزاری است. این کنفرانس ها که تمــامی ابـعاد بازاریابی و فــروش را مورد بررسـی قرار می دهد، برگ زرینی است در کارنامه بازاریابی کشور. رضایت 82 درصدی مخاطبین  این دوره ها سبـب گــردیـده تا کنـفـرانس های پـیـشـیـن  برگزار شده در سطح بالایی از کیفیت قرار گیرد .
برترین های ایران زمین در یک نگاه