مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۱۲

بازتاب خبر برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در پایگاه خبری فردا نیوز

هرچه به تاریخ برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان نزدیکتر میشویم رسانه های گروهی با اشتیاق بیشتری به انعکاس اخبار مربوط به این کنفرانس میپردازند . در آخرین بازتاب رسانه ایی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان پایگاه خبری فردا نیوز به انعکاس خبری آن پرداخته است .این سایت خبری با برشمردن اساتید کنفرانس و تاریخ برگزاری آن که نهم آبانماه سال جاری میباشد به اطلاع رسانی پیرامون سرفصلها و اهداف آن پرداخته است.
لینک خبر مربوطه در پایگاه خبری فردا نیوز