مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۰۹

انتخاب دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

به نقل از دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در جلسه سیاستگذاری کنفرانسهای ملی ، آقای ایمان پاکزادیان مقدم به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان انتخاب شد . پیش از این ایشان دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و برندسازی ، بازاریابی و فروش بوده است . همچنین ایشان در کنفرانس بازاریابی و فروش که در تاریخ سیزدهم تیرماه سال جاری برگزار گردید به عنوان سخنران در حوزه بازاریابی اینترنتی حضور داشت .