مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۰۹

تصویب مراسم اختتامیه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

به نقل از دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس های ملی که در مورخ نهم مهر ماه برگزار گردید  تصویب شد که در انتهای زمان  کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان که در مورخ نهم آبان ماه برگزار می گردد در خاتمه کنفرانس مراسم اختتامیه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان برگزار گردد . شایان ذکر است این تصمیم بنا به درخواست حاضرین در کنفرانس های قبلی صورت پذیرفته است .