مدیر.بیز

دوره ها و محصولات آموزشی › رویدادهای همکاران 

رویدادهای همکاران


رویدادهای همکاران

  • برای جهانی شدن باید متفاوت بود.
  • این کنفرانس را تجربه کنید.

  •  در این سمینار پدیده جذاب سخنرانی های انگیزشی دکتر حمیدرضا فرهمند اصل نیز به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.
  • اصول توانمندسازی در محیط های کار