مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات منابع انسانی 

۱۹ فروردین ۱۳۹۴

مدل دیسک

Perception2 arrowchartEN مدیران(3)
مدلی برای تحلیل رفتار منابع انسانی است و مدیران را در تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی حمایت و راهنمایی می نماید.
یکی از مهمترین فاکتورهایی که در شرایط موجود موفقیت سازمان ها و شرکت های امروزی را تضمین می کند، جذب نیروی انسانی مناسب برای سمت های تعریف شده در سازمان است لذا جمع آوری اطلاعات مکتوب و همچنین اطلاعات عینی و در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق آنها اهمیت می یابد.
پس یکی از پررنگترین وظایف مدیران منابع انسانی آن است که بر اساس شاخص های تعریف شده به صورت نرم افزاری و یا با استفاده از دانش ضمنی خود، خصوصیات شخصیتی منابع انسانی را رصد کنند و بر اساس اطلاعات به دست آمده در تدوین مسیر شغلی، شرح شغل، شرایط احراز شغل و گزینش منابع انسانی و خروج آنها از سازمان موفق تر عمل نمایند.
یکی از مدل هایی که در فرایند مدیریت منابع انسانی و مباحث رفتار سازمانی اهمیت می یابد، مدل رفتاری DISC می باشد که اولین بار توسط دکتر ویلیام مالتون مارستون ارائه گردید. 
در مدل دیسک از 4 شاخص برای دسته بندی و تصمیم گیری استفاده می نماییم که عبارتند از:
Dominance
این واژه در لغت به معنی چیرگی، غلبه و برتری است و میزان چالش پذیری منابع انسانی و روحیه تهاجمی وی برای رسیدن به موفقیت را مورد قیاس قرار میدهد.
Influence
این پارامتر را می توان میزان تاثیرگذاری افراد ترجمه کرد و به کمک آن میزان موفقیت افراد در برقراری ارتباط موثر با دیگران را مورد ارزیابی قرار داد.
Steadiness
واژه به معنی یکسانی و بی حرکتی است و بر اساس آن می توان میزان انعطاف پذیری افراد در مقابل تغییر شرایط کاری و تغییرات محیطی را بررسی نمود.
Conscientious 
این پارامتر میزان تعامل منابع انسانی با مقررات و ضوابط تعریف شده در سازمان و میزان توجه افراد به درست انجام دادن کار که در اثربخشی فرایند های کاری بررسی می شود، را مورد ارزیابی قرار می دهد.
در ادامه اگر در مرحله گزینش در فرایند جذب منابع انسانی افراد را ار نظر این شاخص ها بررسی نماییم، افراد مناسب را به تناسب شرایط احراز شغل انتخاب نماییم.
این پارامترها در کنار یکدیگر می توانند الگویی را فراهم آورند که به عنوان ابزاری در تصمیم گیری برای تشکیل تیم کاری، نیازسنجی آموزش منابع انسانی و بهبود عملکرد منابع انسانی به کمک نظام جایگزینی و چرخش شغلی مورد استفاده قرار گیرد.
شاخص های ترکیبی این پارامترها عبارتند از:
(D,I) بطور مشترک نشاندهنده جنبه های برونگرایی شخصیت است.
(C,S) بطور مشترک نشاندهنده جنبه های درونگرایی شخصیت است.
(D,C) بطور مشترک نشاندهنده جنبه های تمرکز بر وظیفه است.
(I,S) بطور مشترک نشاندهنده جنبه های اجتماعی است.
 
 
 


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
  ___             
 /  |            
 / /| | __ _ __   __ _  _ 
/ /_| | / _` |\ \ /\ / /| | | |
\___ || (_| | \ V V / | |_| |
  |_/ \__, | \_/\_/  \__,_|
     __/ |         
    |___/         
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات منابع انسانی