مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات منابع انسانی 

۱۵ دی ۱۳۹۳

فرهنگ سازمانی چیست

mabna 2(1)
مفروضات مربوط به ساماندهی داخلی و خارجی بهم وابسته اند نحوه حل و برخورد با مسائل حیاتی خارجی بشدت یکپارچگی داخلی گروه را تحت تاثیر قرار می دهد و یژگیهای اعضاء گروه نیز نحوه پاسخ به چالشهای محیط خارج را تحت تاثیر قرار می دهد. الگویی از فرضیات بنیادی مشترک که توسط گروه در هنگام حل مشکلات در زمینه سازگاری با محیط خارج و یکپارچگی محیط داخل آموخته می شود و چنان خوب کار کرده است که معتبر در نظر گرفته شده و بنابراین به اعضا جدید یاد داده می شود تا به عنوان شیوه صحیح فهم، تفکر و احساس در مورد سایر مشکلات بکار گرفته شود.
فرهنگ سازمانی به زعم رابینز ارزشهای مشترک اعضاء و اجزاء یک سازمان و فلسفه ای که خط مشی سازمان را در جهت کارکنان ومشتریان هدایت می کند است. وی آن را الگویی از عقاید، باورها و انتظارات مشترک در یک سازمان که به ایجاد هنجارهایی منجر می گردد که به طور قدرتمندی به رفتار اشخاص و گروهها در درون سازمان شکل می دهد تعریف می کند.
ادگار شین در این باره می گوید شیوه ای خاص یا فضایی که سازمانی را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد و در واقع، به آن سازمان شخصیت منحصر به فردی میدهد یا به عبارتی هویت اجتماعی هر سازمان، ترکیبی از باورها، ارزش ها و پیش فرض هایی است که در سازمان وجود دارد و همه اعضاء سازمان، کم و بیش، به طور یکسان در معرض آن قرار می گیرند.   
محیط فرهنگی جامعه عمیق ترین ، پردامنه ترین و بلندمدت ترین تأثیرات را بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضاء یک جامعه می گذارد.
فرهنگ ارزشهای جامعه را به طرز کم و بیش نظام مند تعبیر و تفسیر می کند و از گذر فرهنگ است که  می توان معنی هدف و نوع رفتار فردی و اجتماعی را درک نمود .
فرهنگ یکی از استوارترین پایه های همبستگی اجتماعی را فراهم می کند. به عبارت دیگر ، فرهنگ الهام بخش تعهد، وفاداری و فداکاری در راستای ارزشها و اهداف یک جامعه است .
فرهنگ رفتار اجتماعی را چنان نظام می دهد که فرد با جامعه به مشارکت می پردازد ، بدون آنکه ناگزیر  باشد مرتباً شیوه های فکر و عمل کردن را ابداع  یا اختراع کند.
فرهنگ در طرز زندگی و اعمال و رفتار ما تأثیر خاصی دارد ، ولی اکثراً اتفاق می افتد که ضمیر آگاه ما از تأثیر و نفوذ عوامل فرهنگی واقف باشد و اکثراً آن را بلا اراده و ناخود آگاه می پذیرد .
  فرهنگ نیزچون هرموجودی زیستی دارد. رشد ونمومی کند. شعاعش یعنی اعضاء آن کم و زیاد می شود.  بخش هایی از دیگر فرهنگ ها را می پذیرد وقسمت هایی به دیگران می بخشد و تطور و تکامل می یابد.
  فرهنگ نه کار یک (( قهرمان فرهنگ )) است ونه آفریده چند نابغه ، مخترع مقنن و متفکر بزرگ . فرهنگ  ثمره، میوه و نتایج همکاری انسانهاست.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
 _____ _           
|____ || |           
  / /| |__ __   ____  __
  \ \| '_ \ \ \ /\ / /\ \ / /
.___/ /| | | | \ V V / \ V / 
\____/ |_| |_| \_/\_/  \_/ 
                
                
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات منابع انسانی